Chủ Đề: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

——

Mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Hoàng Luật)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————

(TV. 97) & Alleluia (Huy Hoàng)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

Alleluia:

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

——————————

Dâng Chúa đất trời (Ân Đức)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

——————-

Tình Chúa yêu con (Giang Tâm)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Mẹ Vô Nhiễm (Ân Đức)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

—————————-

Ca mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Maria Nguyễn Lan)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: