Chủ Đề: Biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

——

Ca lên đi 10 (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Bass 1:

Audio Bè Bass 2:

—————

(TV. 127) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (Khuyết Danh)

Audio Bè Sop/Tenor:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Bass:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Như Hương Thơm ( Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

——————-

Cũng một kiếp người (Phạm Quang)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

——————-

Bao la tình Chúa (Giang Ân)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

—————————-

Từ nơi ngục hình (Duy Thiên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2: