Chủ Đề: Hãy luôn vững tin

——

Nhịp Bước Lên Đền (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————

(TV. 66) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa. Ước gì chư dân đồng thanh cảm tạ Ngài.(Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Chúng Con Dâng ( Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Con Vững Tin Nơi Ngài (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

—————————-

Có Chúa Song Hành (Hải Ánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: