Chủ Đề: Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa
(Phúc Âm: Phêrô đi trên mặt nước…)

——

Ta Cùng Vui Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————

(TV.84) Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi, và ban ơn cứu độ
cho chúng con, Ngài ơi! (Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Tiến Dâng (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————-

Trên Biển Đời (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Nếu Trái Tim Con (Martino)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————-

Dâng Mẹ (Hoài Đức)