Chủ Đề: Chúa Biến Hình (Chúa Hiển Dung)
(Phúc Âm: Mặt Người chiếu sáng như mặt trời).

——

Chúa Hiển Dung (KDao)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————

(TV.96) Chúa hiển trị, Chúa là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất. (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Lời Trầm Hương (Trăng Huyền Thoại)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Đưa Môn Sinh Lên Núi (Lê Phú Hải)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Tình Chúa Cao Vời (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

—————————-

Xin Vâng (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: