Chủ Đề: Hy sinh mạng sống vì danh Đức Kitô

——

Tôi Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————

(TV. 88) Lạy Chúa tôi sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa tới muôn muôn đời (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Xin Dâng (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Theo Chúa (Bảo Tịnh – Trầm Hương)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————-

Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: