CN Thứ 3 Quanh Năm

Chủ Đề: Chúa Kitô là ánh sáng

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)
http://cungviet.org/pdf/thapsangtrongcon. pdf

Đáp Ca: (TV. 26) Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv26_khongsoai_kl. pdf

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)
http://www.dinh.dk/pdf/conchilataovat. pdf

Video:

http://truyendao.net/filemusic/Video/ConChiLaTaoVat.wmv

Thấp Sáng Lên (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thapsanglen. pdf

Audio midi:
Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Thapsanglenbe1.MID

Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Thapsanglenbe2.MID

Đường Đi Có Chúa
http://www.catruong.com/baihat/ketle/duongdicochua. pdf