Chủ Đề: Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế

Hát lên bài ca (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/hatlenbaica. pdf

Đáp Ca[/color]: (TV. 39) Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv39klA2. pdf

Dâng Người (Phanxico)
http://cungviet.org/pdf/dangnguoi. pdf

Yêu Con Đời Đời [/color](Hải Linh-Hải Triều)
http://www.catruong.com/baihat/hopxuong/YeuConDoiDoi_hl. pdf

Audio: Soprano Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/YeucondoidoiSoprano.MID

Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/YeucondoidoiAlto.MID

Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/YeucondoidoiTeno.MID

Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/YeucondoidoiBass.MID

Mẹ Chúa Vinh Quang(Nguyễn Khắc Tuần)
http://cungviet.org/pdf/mechuavinhquang. pdf