Chủ Đề: Mỗi người đều có bổn phận phải truyền giáo.

——

Hỡi Thế Trần (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————

(TV. 99) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. (Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————

Thân Lúa Miến (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

——————-

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Lúa Chín Đầy Đồng (Thiên Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————-
Hát tặng Father’s Day:

Một Lần Cám Ơn Cha (Lm. Xuân Đường)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: