Chủ đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Trên Đường Về Nhà Cha (Quang Uy)
http://cungviet.org/pdf/trenduongvenhacha. pdf

Đáp Ca: Tv 28 Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. (Martino)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv28_pheprua_martino. pdf

Xin Dâng Lên ( Hoàng Vũ)
http://cungviet.org/pdf/xindanglen. pdf

Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/chicomotChua. pdf

Audio:

http://kitovua.org/code/Chirstmas%2007/Chi%20Co%20Mot%20Chua.mp3

Thần Khí Chúa Sai Đi (Nguyễn Đức Tuấn)
http://cungviet.org/pdf/thankhichuasaidi. pdf