Chủ Đề: Ta là bánh hằng sống.

——————
Tiệc Thánh Chúa Mời (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

(TV. 147 ) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi…(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2:

——————————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————-

Mình Máu Chúa (Quang Uy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Chính Mình Máu Chúa (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————————-
Khát Khao (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass: