Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử nhân lành.

——————
Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

——————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———————-

(TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì… (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————-

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Voice Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————-

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Voice Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Audio Voice Alto/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————–

Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

———

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————–

Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: