Chủ Đề: Hãy sống theo lời Ngài. (Đường về Emmaus)

——————–

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

———————–

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

————————

(TV. 15) Chúa sẽ chỉ, sẽ chỉ cho tôi biết đường, đường lối trường sinh. (Thanh Lâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Voice Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Voice Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Voice Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————

Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————-

Trên Đường Em-mau (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 2:

————

Ở Lại Với Con (Lm Nguyễn Hùng Cường)

Audio Midi Bè 1:

—————-

Đường Đi Có Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2: