Thánh Lễ Tiệc Ly

Kỷ Niệm Chúa Lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục

(Có Nghi Thức Rửa Chân)

(Hát Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh.

Thánh lễ tiệc ly có hát kinh Vinh Danh để chỉ ra rằng mùa Chay đã kết thúc.

Đang khi hát thì rung chuông (chuông [nhỏ] cung thánh và chuông [lớn] trên tháp chuông), sau đó, không rung chuông nữa cho đến kinh Vinh Danh của lễ Vọng Phục Sinh. Trong lúc hát thì rung chuông, sau đó sẽ không rung nữa cho đến Vọng Phục Sinh)

—————————

Nhập Lễ:
Thập Giá Đức Kitô (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Voice Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Teno:

Audio Audio Bè Teno:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Teno/Bass:

Audio Voice Bè Sop/Alto/Teno/Bass:

——————————-

Đáp Ca:
(TV. 115) Chén chúc tụng (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio Voice Bè 1+2:

————————

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (tv 115) Joan 13:34 (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

—————————–

Nghi Thức Rửa Chân:

Cứ Dấu Này (Kim Long)

Audio Midi:

Audio Voice:

————————

Từ Đây 1 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————-

Dâng Lễ:

Máu Chiên Bò (Kim Long – phụ bè: hvh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Teno/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Teno/Bass:

—————————————-

Rước Lễ:

Có Một Tình Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio Voice Bè 1+2:

————————–

Tình Ca (Frank Schubert – Lời Việt: Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Voice Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Voice Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Sau thánh lễ, không có đi kiệu hay chầu Thánh Thể, nhưng ra về trong thinh lặng.

Ending.

———————————-

Nghi Thức thứ Năm Tuần Thánh:

A. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Lễ Tiệc Ly

Hát Ca Nhập Lễ: Ga 6, 14

Nghi thức đầu lễ như thường.
Hát Kinh Thương Xót
Hát Kinh Vinh Danh (rung chuông khi hát kinh Vinh Danh)

Lời Nguyện và Bài Đọc 1.
Hát Đáp Ca: Tv115

Bài Đọc 2.
Hát Câu Xướng Trước Tin Mừng

Bài Tin Mừng và bài giảng.

Nghi thức Rửa chân (hát lúc rửa chân)

Không có Kinh Tin Kính, sau rửa chân đọc Lời Nguyện Giáo Dân (nếu có)

Hát Dâng Lễ

Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần Hiệp Lễ.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ đến phần Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ (Hát các bài kính Mình Thánh).

Khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa ở bàn thờ phụ rồi, hát bài Tantum Ego (Đây Nhiệm Tích)

—–