Chúa Nhật Thương Khó.

Hướng tới cuộc khổ nạn của Chúa.

Kính nhớ việc Chúa vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người.

(Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

—————————

Chúa Hiển Vinh (Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Voice Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————

(TV. 21) Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con.. (Hải Triều)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Voice Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tung Hô Tin Mừng (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio Voice Bè 1+2:

——————

Máu Chiên Bò (Kim Long – phụ bè: hvh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Teno/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Teno/Bass:

—————————

Xin Vâng Ý Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————-

Canvê Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio Voice Bè 1+2:

—————-

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————–
Khúc Ca Núi Thánh (H. TK) (optional)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Solo/Alto/Tenor/Bass: