Chủ Đề: Chúa là mạch nước nguồn sống.

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

————————-

Chú ý:

Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.

Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.

Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

—————

Lối Ngài Bước Đi (Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————

(TV 94) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa Người phán:
“Các ngươi đừng cứng lòng”.. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Voice Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Voice Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Voice Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Voice Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Voice Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Voice Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————-

Tiến Dâng Lên (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————

Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Voice Bè 2:

——————

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.