Chủ Đề: Hãy Yêu Thương Kẻ Thù.

————-

Đâu Có Tình Yêu Thương (Lm. Vinh Hạnh)

Audio Midi Bè 1:

Live:

——————

(TV 102) Lạy Thiên Chúa! Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm bất bình và hết sức khoan dung. (Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————–

Lễ Vật Hòa Bình (Lm. Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

——————–

Kinh Hoà Bình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

———————

Xin Ban Cho Con (Mk Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live 01:

Live 02: