Chủ Đề: Luật mới của Chúa Giêsu kiện toàn luật cũ của các tiên tri.

Ta Cùng Vui Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————-

(TV 118) Phúc thay cho những người tiến thân trong luật pháp của Người. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————-

Nếu Con Chợt Nhớ (Lm. Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————

Lời Thiêng (Lm. Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: