Chủ Đề: Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế.

Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

(TV 39) Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————————

Dâng trọn cuộc đời (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————-

Tình thương nhiệm mầu (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————-

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: