Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.

(Hãy sám hối để được ơn tha tội).

——————-
Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

—-

Vui lên Sion (Lm. Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————

(TV 145) Lạy Chúa! Xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con…(Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————–

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————————

Dâng Niềm Đợi Mong (Lm. Tường Ân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

———————————

Maranatha! Xin Ngài hãy đến (Lm. Thành Tâm)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————

Trời cao (Duy Tân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: