Chủ Đề: Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội (Mary’s Immaculate Conception)

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính.

———-

Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lm. Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————-

(TV.97) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————–

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————–

Chẳng biết lấy gì (Lm. Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————————–

Trinh Nữ đầy ơn phúc (HMK-ĐCH)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————-

Mẹ Vô Nhiễm (Lm. Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———

Xin vâng (Lm. Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: