Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

——————–

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————————

(TV.33) Kìa người đau khổ cầu cứu, kìa người đau khổ cầu cứu
và Chúa đã nghe… (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————-

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————-

Ánh Sáng và Bóng Tối (Thuý Trang – Lm. Quang Uy)

Audio Midi:

—————

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: