Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ.

————-

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————-

(TV.116 ) Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ sinh. (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————–

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————————–

Ca Khúc Trầm Hương (Lm. Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————

Ca Vang Tình Yêu Chúa (Đinh Minh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

———————–

Ave Maria, Con Dâng Lời (Lm. Huyền Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: