Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

————————-

Chung Lời Tạ Ơn (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————-

(TV. 15 ) Lạy Chúa! Chúa chính là phần gia nghiệp của con Và Chúa cũng chính là chén phúc lộc của con. (Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

————————-

Dâng Hồn Xác (Hùng Lân- Hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————————–

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Bass

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

——————————–

Thánh Tâm Giêsu Vua (Lm. Hoài Đức)