Chủ Đề: Loan truyền việc Chúa chịu chết.

—————————

Người Ơi Mau Tới (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————

(TV. 109 ) Con là Thượng tế, con là thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê.(Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————————-

Mình Máu Chúa (Quang Uy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————————–

Chính Mình Máu Chúa (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live:

———————————

Hát tặng Father’s Day:

Tình Cha Cho Con (Thế Thông)

———————-

Thánh Tâm Giêsu Vua (Lm. Hoài Đức)

—————