Chủ Đề: Hơi thở Thần Linh là sự sống Thiên Chúa đã được ban cho ta.

{Kết thúc Mùa Phục Sinh – Đánh dấu ngày Khai Sinh Hội Thánh}

(Tháng Thánh Tâm Chúa)

———————————–

Xin Thánh Thần (Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

———————————–

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

—————————

(TV. 103) Nguyện Thần Linh Thiên Chúa ngự đến. Người sáng soi đổi mới địa cầu…(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

————————-

Tung Hô Tin Mừng:

Alleluia! Chúa Thánh Thần (hvh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

—————————-

Rượu Bánh Tinh Tuyền (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


———————

Không! Con Không Lấn Bước Ngài (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————

Thần Khí Chúa Sai Đi (Nguyễn Đức Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: