Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

——————————-

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

————————-

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

————————

(TV. 29) Lạy Chúa con ca tụng Ngài, và Ngài đã cứu mạng con. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————————

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————

Khúc Hoài Niệm (Đức Huân- Lm Quang Uy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

———————————

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Teno/Bass:

————————-

Đường đi có Chúa (Anh Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: