Chúa Nhật Thương Khó.

Hướng tới cuộc khổ nạn của Chúa.

Kính nhớ việc Chúa vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người.

(Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV. 21) Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con.. (Thiên Lý)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tung Hô Tin Mừng (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Máu Chiên Bò (Kim Long – phụ bè: hvh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Teno/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Teno/Bass:

Chén đắng (Ân Đức)

Trên đỉnh đồi xa (Trầm Thiên Thu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Khúc Ca Núi Thánh (H. TK)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: