Chủ Đề: Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch.
(Phúc Âm: Người phụ nữ ngoại tình)

———
Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ).

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.

Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

——————–

Giọt lệ thống hối (Tâm Bảo)

—————–

(TV 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————–

Dâng 1 (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–

Tâm Tình Sám Hối (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————–
Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.