Hãy ăn năn hối cải.

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – 03/19, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – 03/25)

Quỳ bên cung thánh (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thánh Vịnh 102 (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hiến Lễ Giao Hoà (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè Tenor:

Tâm tình ca 2 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mùa Chay không hát bài cuối lễ