Trở nên giống Đức Kitô. Hãy tôn thờ Chúa.
(Phúc Âm: Chúa Biến Hình)

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – 03/19, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – 03/25)

(Set clocks forward 1 hour – Vặn đồng hồ lên 1 giờ)

Nguyện Chúa Chí Ái (Kim Long- Hoàng Khánh)

Thánh Vịnh 26 (Xuân Minh)

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dù Con Chưa Thấy Ngài (Nguyễn Duy)

Mùa Chay không hát bài cuối lễ.