Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa.
(Chúa chịu sự cám dỗ: 40 ngày đêm trong sa mạc)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia

(trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – Saturday, 03/19.

Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – Friday, 03/25)

(Tháng Kình Thánh Cả Giuse)

Kinh Chay (Nguyễn Duy)

Thánh Vịnh 90 (Đinh Công Huỳnh)

Lễ Toàn Thiêu (Hoài Chiên)

Nguyện Cầu (Thành Tâm)

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu – Nguyễn Khắc Tuần)