Cây tốt sinh trái tốt. Hãy sống gương lành và thánh thiện.

Ai Vào Nơi Cung Thánh (Kim Long)

Thánh Vịnh 91 (Đinh Công Huỳnh)

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Dâng Về Mẹ (Kim Long)