Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán. (Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót)

Tiến Vào Cung Thánh (Đào Nguyên Hà)

Thánh Vịnh 102 (Tường Ân)

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Hiến Lễ Giao Hòa (Nguyên Kha)

Kinh Hòa Bình (Kim Long)

Xin Ban Cho Con (Mk Thúy Trang)