Hạnh Phúc thật là đặt hết tin tưởng vào Chúa.

Ca Lên Đi 3 (Kim Long)

Thánh Vịnh 1 (Tường Ân)

Audio:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Giờ Đây Chúng Con (Kim Long)

Chúa Dắt Dìu Con (Nguyễn Duy)

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)