Mầu nhiệm của ơn gọi (dù ta bất xứng).

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thánh Vịnh 137 (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Midi Bè SopAlto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông – Đình Diễn)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Mẹ Ơi! Xin Giã Từ (Nguyên Hà – Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: