Lời Chúa là thần trí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng.
(Chúa Giêsu đến đem Tin Mừng và thành lập dân mới)

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV 18) (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: