Chủ Đề: Hiến dâng cách quảng đại.
(Phúc Âm: đồng tiền của bà góa nghèo)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

{ Set clocks back 1 hour – Đổi giờ, vặn trở lui lại 1 tiếng }

—————–

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Con Bước Lên (Kim Long)

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

——————

Thánh Vịnh 145 (hvh)

Thánh Vịnh 145 (Thiên Lý)

Hãy Ngợi Khen Chúa ( Tv145 Mi Giáng)

—————-

Dâng 1 (Nguyễn Duy)

Dâng 2 (Nguyễn Duy)

Như Hương Thơm (Kim Long)

———————-

Quảng Đại Hiến Dâng (Ân Đức)

Xin giữ con (Karl Ralmere – Mi Trầm)

Chúa sẽ đền bù (Nguyễn Văn Độ – Mi Trầm)

Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long)

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)