Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất: Kính Chúa và Yêu Người (Đến với Thiên Chúa bằng con đường tình yêu)

( Kết thúc Tháng Mân Côi Đức Mẹ )

—————–

Bước Vào (Phạm Liên Hùng)

Con Hân Hoan (Kim Long)

Con Hân Hoan Tiến Vào Nhà Chúa (Đức Độ)

———————-

Chúa Là Dũng Lực (Tường Ân)

Chúa Là Dũng Lực (Huỳnh Minh Kỳ)

Chúa Là Dũng Lực Con (Đinh Công Huỳnh)


—————-

Dâng 1 (Nguyện Dâng Chúa) (Nguyễn Duy)

Con Cái Muôn Phương (Kim Long)

Tiến Dâng Của Lễ (Đinh Công Huỳnh)

———————-

Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy)

Lời Ca Thương Mến (Nguyễn Duy)

Yêu Người Như Chúa (Đinh Công Huỳnh)

Đâu Có Tình Yêu Thương (2/4bè: Vinh Hạnh – NNT)

Giới Răn Nào Trọng Nhất (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)