Chủ Đề: Yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng.

(Phải tuân giữ giới răn Chúa hơn tuân giữ truyền thống của phàm nhân)

Hãy Đến (Kim Long)

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

—————-

Bánh Trắng (Kim Long)

Tiến Dâng (Hoàng Khánh – Kim Long)

Như Nén Hương Trầm (Nguyên Hùng)

———————-

Ân Tình Chúa (Viễn Xứ)

Tôi Thầm Tín (Hoàng Đức)

Con Đường Yêu Thương (Sơn Dương)

Ân Tình Chúa (Nguyễn Duy – Vũ Mộng Thơ)

Người Con Của Chúa (N. H. Cường – Viễn Xứ)

Chớ Giả Hình (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy)