Chủ Đề: Đức Kitô là bánh hằng sống.

Ngàn Dân Ơi (Kim Long)

Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

Bước Lên Đền Thờ (Nguyễn V. Tuyên – Tiến Dũng)

—————-

Biết Lấy Gì (Đinh Công Huỳnh)

Con Xin Tiến Dâng (Kim Long)

Tiến Dâng (Hoàng Khánh – Kim Long)

———————-

Bánh Hằng Sống (Hải Linh)

Ta Là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

Bánh Hằng Sống (Từ Linh – Thế Thông)

Bánh Hằng Sống (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Ta Là Bánh Ban Sự Sống (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)