Chủ Đề: Thiên Chúa mời gọi mọi người đến dự tiệc.
(Phép lạ bánh và cá)

Hãy Đến (Kim Long)

Con Hân Hoan (Kim Long)

Tâm Tư Reo Mừng (Thái Nguyên)

—————-

Con Xin Dâng (Nguyễn Duy)

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

———————-

Dự Tiệc Thánh (Vũ Kim)

Dự Tiệc Hồng Ân (Nguyễn Duy)

Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh)

Phép Lạ Bánh và Cá (Đinh Công Huỳnh)

Chúa Làm Phép Lạ Bánh và Cá (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Sao Biển (Tâm Bảo)

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)