Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn.

(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Người Ơi Mau Tới (Mi Trầm)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Chúa Dưỡng Nuôi (hvh)

Tiệc Thánh Chúa Mời (Đinh Công Huỳnh)

—————-

Kinh Dâng Lễ (Văn Chi)

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto :

Bánh Thiêng (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Lễ 1 (Phạm Liên Hùng – Trọng Văn)

Thành Tâm Kính Tiến (khuyết danh)

———————-
Tiệc Thánh Trần Gian (Nguyễn Công Hiền)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Mình Máu Thánh (Thu Lâm)

Đây Thịt Máu Ta (Đinh Công Huỳnh)

Ta Là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

Này Là Mình Máu Ta Ban (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

—————–

Trong An Bình (Nguyễn Duy – câu 1, 2)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Thánh Tâm Giêsu Vua (Hoài Đức)