Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi.

(Kết thúc Tháng Hoa Đức Mẹ)

Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Vinh Danh Ba Ngôi (Hải Nguyễn)

Chúa Ba Ngôi (Thy Yên)

————

Kính Dâng Ba Ngôi (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Chúa Ba Ngôi (Thái Nguyên)

Dâng Lên Ba Ngôi (Nguyễn V. Tuyên – P. Quang)

———————–

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hồng Ân Thiên Chúa (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ba Ngôi Thiên Chúa (Cao Minh Thắng)

Loan Tin Chúa Ba Ngôi (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

—————————

Ngợi Khen Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Ngợi Khen Ba Ngôi (Hải Nguyễn)