Chủ Đề: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

{Kết thúc Mùa Phục Sinh – Đánh dấu ngày Khai Sinh Hội Thánh}

(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Xin Thánh Thần (Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Hãy Chiếu Soi (Phanxicô)

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa (Từ Duyên)

Cầu Xin Chúa Thánh Thần (P. Linh – T.N.Phan)

————————–

Rượu Bánh Tinh Tuyền (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


Đây Bánh Thiên Thần (Kim Long)

Đây Bánh Cực Linh (Kim Long)

—————————-

Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Ngọn Nến Thánh Thần (Phaxicô)

Ngọn Lửa Thánh Thần (Đinh Công Huỳnh)

Nguyện Xin Chúa Thánh Linh (Đ D- Đinh Công Huỳnh)

———————-

Thần Khí Chúa Sai Tôi (Nguyễn Đức Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thần Khí Chúa (Đinh Công Huỳnh)