Chủ Đề: Thiên Chúa là tình yêu.

(Tháng Hoa Đức Mẹ)
(Mother’s Day – Ngày Hiền Mẫu)

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa – Tiến Dũng)

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Cất Tiếng Hát Lên (Anh Tuấn)

—————————————————-

Rảy Nước Thánh:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

————————

Dâng Lễ:

Hiến Lễ Phục Sinh (Đinh Công Huỳnh)

Lễ Dâng Phục Sinh (Ngọc Linh)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Yêu Như Ngài Yêu Ta (N. H. Cường – Viễn Xứ)

Hãy Yêu Mến Nhau (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)

Phó Thác Cho Mẹ Yêu (Viễn Xứ) ( Mother’s Day)