Chủ Đề: Hiệp nhất trong Đức Kitô.

(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Ca Lên Đi 3 (Kim Long)

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Chúa Đã Sống Lại (Cát Minh)

—————————————————-

Rảy Nước Thánh:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

————————

Dâng Lễ:

Tình Cha (Hải Ánh)

Đây Bánh Miến (Kim Long)

Giờ Đây Chúng Con (Kim Long)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Niềm Tâm Sự (Trần Anh Linh)

Bài Ca Hiệp Nhất (Thành Tâm)

Chính Thầy Là Cây Nho (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

Bài Ca Hiệp Nhất (Văn Chi)