Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử nhân lành.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi) (Có thể cho rướt lễ)

Chúa Chiên Lành (Kim Long)

Chúa Chiên Lành (Ngọc Hân)

—————————————————-

Rảy Nước Thánh:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

————————

Dâng Lễ:

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân)

Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân – hòa âm: Cát Minh)

Đồng Xanh Thơ (Pm. Cao Huy Hoàng)

Chúa Là Mục Tử (Trần Anh Linh)

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Hy Sinh Vì Đàn Chiên (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Đường Đi Có Chúa (Khuyết Danh)