Chủ Đề: Phúc cho những ai không thấy mà tin.
(Chuyện Tông đồ Tôma)

(Lễ Chúa Tình Thương – Chúa Nhật Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa)

Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)

Ngày Chúa Sống Lại (nhạc: Pháp – Nguyễn Duy)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

Hiến Lễ Phục Sinh (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Lễ Phục Sinh (Nguyễn Chánh)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Không Thấy Mà Tin (P. Đ. Huyến – V. Đ. Ân)

Con Xin Tin (Hùng Lân)

Tôma! Chớ Cứng Tin (Đinh Công Huỳnh)

Phúc Cho Ai Vững Tin (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Xin Ngợi Khen Cha (Thành Tâm)