Chủ Đề: Kính nhớ việc Chúa vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người.

~ Chúa Nhật Thương Khó. ~

~ Hướng tới cuộc khổ nạn của Chúa. ~

(Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

Chúa Hiển Vinh (Trần Đại Phước)

Chúa Vào Thành (Nguyễn Duy – Vũ Mộng Thơ)

Dân Do Thái (Vũ Đình Ân)

———————————

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Tung Hô Tin Mừng (hvh)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Máu Chiên Bò (Kim Long – phụ bè: hvh)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Ý Chúa (Thành Tâm)

Xin Vâng Ý Cha (Thành Tâm)

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi)

———————-

Kết Lễ:

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

Mẹ Nhân Loại (Phanxicô)